4. Bölcs Diákok vetélkedő

4. Forduló

I. FELADATSOR

− Azt akartam vele mondani, hogy az embernek van egy zsarnoka: a tudatlanság. Én ennek a zsarnoknak a halálára szavaztam. Ez a zsarnok nemzette a királyságot, amely nem egyéb, mint a hamis útra vitt tekintély, míg a tudomány az a tekintély, amely helyes úton halad. Az embert csak a tudománynak szabad kormányoznia.

− És a lelkiismeretnek, − tette hozzá a püspök.

− A kettő ugyanaz. A lelkiismeret az tudásmennyiség, amely velünk született és bennünk van.

Monseigneur Bienvenu kissé meglepetve hallgatott; ez a nyelvezet egészen új volt számára.

A konventtag tovább beszélt:

− Ami XVI. Lajost illeti, azt mondtam: nem. Nem hiszem, hogy jogom volna megölni egy embert, de érzem a kötelességet, hogy kiirtsam a rosszat. Arra szavaztam, hogy a zsarnoknak vége legyen. Vagyis a nő prostituciójának legyen vége, az ember rabszolgaságának legyen vége, a gyermek nyomorgásának legyen vége. A köztársaságra szavazva, erre szavaztam. Megszavaztam a testvériséget, az egyetértést, a hajnalhasadást! Segítettem, hogy összeomoljanak az előítéletek és a tévedések. Az előítéletek és tévedések romjaiból fény árad. Mi megbuktattuk a régi világot és a régi világ, a nyomorúságok tartálya, amikor fölborult, rá az emberiségre, az öröm urnája lett.

− Vegyes örömé, − szólt a püspök.

− Inkább azt mondhatná, hogy megzavart örömé és ma, a múltnak azon végzetes visszatérése után, amit 1814-nek neveznek, az eltűnt örömé. Sajnos, a mű tökéletlen volt, beismerem; leromboltuk a régi uralmat tényeiben, nem tudtuk azonban teljesen elnyomni eszméiben. Szétrombolni a visszásságot nem elegendő, át kell alakítani az erkölcsöket is. A malom nincs többé, de a szél még ugyanaz.

− Önök romboltak. Lerombolni lehet hasznos, de nem bízom az olyan rombolásban, amelybe harag vegyül.

− A jognak is megvan a maga haragja, püspök úr, és a jog haragja a haladásnak egyik eleme. Nem fontos, hogy ki és mit beszél, de a francia forradalom az emberi nemnek a leghatalmasabb lépése Krisztus eljövetele óta. Tökéletlen, legyen; de fenséges. Felszabadította valamennyi társadalmi ismeretlenséget. Megszelidítette az elméket; megnyugtatott, lecsillapított, felvilágosított; meghömpölyögtette a földön a civilizáció hullámait. Jó volt. A francia forradalom az emberiség áldozása.

(Hugo, Victor: A nyomorultak)

 

1. Értelmezzétek a követekző kijelentést a felvilágosodás eszméinek ismeretében: „…az embernek van egy zsarnoka: a tudatlanság”! (Terjedelem: 500−1000 karakter.) 8 pont

2. „A lelkiismeret az tudásmennyiség, amely velünk született és bennünk van.” Egyetértetek-e ezzel a kijelentéssel? Válaszotok indoklása során érvényesítsetek pszichológiai, valamint fiziológiai szempontokat is! (Terjedelem: legtöbb 1000 karakter.) 6 pont

3a. Mikor jött létre a Francia Királyság? 1 pont

3b. Miért nevezhető a királyság mint államforma „hamis útra vitt tekintély”-nek? 1 pont

4a. Volt-e a katolikus egyháznak bármilyen szerepe a francia királyság kormányzásában?  Ha igen, miben állt? 2 pont

4b. Milyen változást hozott a francia katolikus egyházban a köztársaság kikiáltása? 3 pont

5a. Melyik konvent tagja volt a szövegrészletben megszólaló, korábban a zsarnok halálára szavazó szereplő? 1 pont

5b. Hasonlítsátok össze az 5a. pontban megnevezett konvent struktúráját a román, illetve az Európai Unió parlamentével! (Terjedelem: legtöbb 1200 karakter.) 6 pont

6. „Arra szavaztam, hogy a zsarnoknak vége legyen.

a. Milyen változásokat hozott a franciaországi választási jog szempontjából a köztársaság kikiáltása? 2 pont

b. Legkevesebb hány éves kellett legyen a beszélő a szavazás idején, ha rendelkezett szavazati joggal? 1 pont

c. Mikor és melyik lesz a legközelebbi olyan alkalom, amikor Franciaország (és Európa) legtöbb polgára élhet szavazati jogával? Hol szavazhatnak az erre jogosultak?3 pont

7. Milyen történelmi eseményre vonatkozik a következő szövegrészlet: „…a múltnak azon végzetes visszatérése után, amit 1814-nek neveznek…”? 2 pont

8a. Nevezzétek meg a jog két különböző jelentését! 4 pont

8b. Mi a különbség a nemzeti, nemzetközi és közösségi jog között? 3 pont

9. Készítsetek karton alapú puzzle-t, amely a 18. század végi, illetve a 21. század eleji Európa politikai térképét ábrázolja úgy, hogy az egyes államforma típusokat más-más színnel jelölitek! 5 pont

10. Készítsétek el az 1789-es forradalmat követő választások elektronikus formátumú bannerét az alábbi szövegrészletből kiindulva: „Vagyis a nő prostituciójának legyen vége, az ember rabszolgaságának legyen vége, a gyermek nyomorgásának legyen vége. A köztársaságra szavazva, erre szavaztam. Megszavaztam a testvériséget, az egyetértést, a hajnalhasadást!” 5 pont

 

II. FELADATSOR

Felgyógyulván, titokban a szegények durva ruháját öltöttem magamra, levettem lábamról a sarut, útra keltem a rézöntő házából, hogy ne térjek vissza soha többé. A kikötő rakpartjára mentem, és rakományokat cipeltem együtt a teherhordókkal, míg a hátam bele nem fájdult, és vállam ferdére nem görbedt. Akkor a zöldségpiacra mentem, és romlott zöldséget gyűjtöttem étkemül, és a szénpiacra mentem, s tapostam a szénégetők és kovácsok fújtatóit. Rabszolgák és teherhordók munkáját végeztem, az ő kenyerüket ettem, az ő sörüket ittam, és azt mondtam nekik:

− Nincsen különbség az emberek között. Minden ember meztelenül jön a világra, és az emberek között egyetlen mérték az emberi szív. Az embert nem lehet bőrének színével, avagy nyelvével mérni; az embert nem lehet ruhájával és ékszereivel mérni; az embert nem lehet gazdagságával avagy szegénységével mérni, egyes-egyedül szívével. Ezért a jó ember jobb, mint a rossz, és az igazság jobb, mint a hamisság, de mást nem tudok, és ez minden tudásom. Így beszéltem nekik agyagviskóik előtt alkonyat idején, midőn az asszonyok meggyújtották az utcán tüzeiket, és a sült halak illata felszállt a levegőbe, és betöltötte a szegények városrészét. Ők pedig kinevettek engem, és így beszéltek: „Bolondos ember vagy, Szinuhe, hiszen tudsz olvasni és írni, mégis rabszolgák munkáját végzed. De bizonyára gonosztettekbe keveredtél, hogy nálunk akarsz rejtőzködni, és beszéded Atóntól bűzlik, kinek nevét többé nem szabad említenünk. Mégsem adunk fel az őröknek; inkább magunknál tartunk, hogy bolondos beszédeddel felvidítsál bennünket. De azért ne hasonlíts bennünket koszos szíriaiakhoz és nyomorult négerekhez, mert jóllehet rabszolgák és teherhordók vagyunk csupán, mégis egyiptomiak vagyunk, akik büszkék bőrükre, nyelvükre, múltjukra és jövőjükre.”

Akkor azt mondtam nekik:

− Ez hamis beszéd, mert addig, amíg az ember büszkélkedik magával, és jobbnak tartja magát más embereknél, bilincsek, botütések, lándzsák és hollók járnak a nyomában. Ezért az embert csak szíve alapján lehet megmérni, és minden ember szíve egyforma, egyik szív sem jobb a másiknál. Mert ugyanazon vízből vannak és egyforma sósak a könnyek; a feketék és barnák könnyei, a szíriaiak könnyei, meg a szegények és előkelőek könnyei.

De ők nagy hangon nevettek rajtam, térdüket csapkodták, és szóltak: „Csakugyan bolond ember vagy, és bizonyára sosem láttad az életet, hanem zsákban nőttél fel. Mert az ember nem élhet anélkül, hogy ne tartaná jobbnak magát a másik embernél, és nincs olyan nyomorult, aki valamiben ne tartaná magát különbnek a másiknál. Egyik a kezének ügyességére büszke, másik a vállának erejére. A tolvaj ravaszságával büszkélkedik, a bíró a bölcsességével, a kapzsi a kapzsiságával, a pazarló a pazarlásával, az asszony az erényességével, az örömleány a bőkezű természetével. Semmi sem hoz az embernek nagyobb örömöt, mint az a tudat, hogy valamiben kiválóbb a másiknál. Ezért mi is nagy örömöt érzünk, felfedezvén, hogy szegény ember és rabszolga létünkre is bölcsebbek és ravaszabbak vagyunk nálad, noha te tudsz olvasni és írni.”

Akkor azt mondtam nekik: − Mégis jobb a jó ember, mint a gonosz, és az igazság is jobb, mint a hamisság.

 

(Waltari, Mika: Szinuhe)

1. Milyen két világszemlélet ütközik egymásnak a fenti szövegrészletben? Melyikkel tudnátok azonosulni? Miért?  (Terjedelem: legtöbb 1500 karakter.) 5 pont

2. Milyen gonosztett elkövetése miatt döntött Szinuhe úgy, hogy titokban magára ölti a szegények ruháját? (Terjedelem: legtöbb 500 karakter. A regény a következő címen olvasható: http://mek.oszk.hu/00800/00882/html/) 2 pont

 

3a. A gerincoszlop milyen elváltozása következtében ferdülhetett el Szinuhe válla? 1 pont

3b. A cipelésen kívül milyen más okai lehetnek ennek az elváltozásnak? 2 pont

4a. Miből készült az ókori egyiptomi kenyér? Hát a sör? 4 pont

4b. Miből készül ma a kenyér? Hát a sör? Válaszotok igazolásaképpen mellékeljetek/ragasszatok be egy-egy általatok gyűjtött címkét! 4 pont

5. „Nincsen különbség az emberek között. […] Az embert nem lehet bőrének színével, avagy nyelvével mérni; az embert nem lehet ruhájával és ékszereivel mérni; az embert nem lehet gazdagságával avagy szegénységével mérni…

a. Nevezzétek meg azt a napjainkban legfontosabbnak számító, nemzetközileg elfogadott nyilatkozatot, mely kimondja, hogy minden ember egyenjogú fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül! 2 pont

b. Mi az egyenlő bánásmóddal való cselekvés ellentéte? 0,5 pont

c. Az emberi jogok körébe tartozik az anyanyelv használatának joga is. Nevezzetek meg három olyan nyelvi jogot, melyet napjainkban Románia biztosít a területén élő magyarok számára! 3 pont

6. „De azért ne hasonlíts bennünket koszos szíriaiakhoz és nyomorult négerekhez…

a. Tapasztalható-e hasonló előítéletesség környezetetekben (vagy Romániában)? Véleményetek szerint mivel magyarázhatók ezek? 4 pont

b. Nevezzétek meg az előítéletességnek legalább két lehetséges következményét! 2 pont

7. Soroljatok fel legalább 5 olyan dolgot, amelyre magyarként büszkék lehettek anélkül, hogy ezáltal más nemzetiségűeket bántanátok vagy lekicsinyelnétek! 2,5 pont

8a. Nevezzetek meg egy olyan országos szintű szervezetet, amely támogatja a romániai magyar kulturális értékek megőrzését, fejlesztését! 2 pont

8b. Mióta működik a 8a. pontban megnevezett szervezet? Nevezzetek meg legalább négyet ennek célkitűzései közül! 3 pont

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK BETARTÁSA 10 pont

 
Javítókulcs