Bejelentkezés

4. Bölcs Diákok vetélkedő

Döntő

De hát miért kellett ennek a szép világnak elpusztulnia?

Azért, mert még hiányzott belőle valami.

A természetnek örök törvényei vannak, amik ellen magának a teremtő erőnek sem szabad véteni.

A teremtő erő megalkotta már a föld felszínét szépnek, gazdagnak, gyönyörűnek. Volt pompás növényzete, csodálatos állatjai, rend az alkotásban.

És mégis le kellett törölni az egész képet a tábláról, mert egy lény ki volt belőle felejtve.

Az a lény, aki a – fákat pusztítsa.

Ennek a neve ember. […]

Tudja azt minden ember, hogy a falevél a megfordított állati tüdő. A tüdő élennyel táplálkozik, s azótot lehel vissza, a falevél pedig az azótot szívja fel táplálékul s élenyt lehet ki.

Az ősvilágban tehát ezerszerte több az éleny, mint most, a légkör csaknem egészen abból állt. Az állatok serege nem volt képes azt elfogyasztani, a növényóriások működése túlnyomó volt az állatoké felett. […]

S most képzeljük ezt az egész légkört egész fel a bárányfelhőkig megtöltve élennyel.

Hisz itt csak egyetlen fának kell egy erdőben meggyulladni, hogy egyszerre a világ olthatatlanul lángba boruljon.

Azonban hát azt állatok nem csinálnak tüzet; köztük nem támad Prometheus; a fa pedig magában meg nem gyullad.

A villám gyújtott ugyan akkor is, mint most, csakhogy az akkori eső nem olyan volt, mint a mostani. Az egy égből leszakadó tenger, mely a villám tüzét azonnal kioltja.

A vulkántűznek sincs mit felgyújtani. A vulkáni alkotás körül kopár még a vidék.

Hanem támaszthat tüzet a földön tiszta, derült idővel - a "tűzgolyó".

Egyike azoknak a lángfarkú meteoroknak, amik Lőrinc éjszakáján berajongják az eget; amik november 13-án ismét rendesen előjönnek, amik keresztülszelik a Föld útját, s újra meg újra találkoznak velünk.

Igaz, hogy tízezer közül egy eset, hogy azokból valamelyik a földre leessék. És a földre leesők közül ismét tízezer közül egy hull véletlenül oly tárgyra, mely meggyulladhat tőle. De ilyen százmilliomodik eset mégis fordul elő. […] Tehát egy ilyen százmilliomodik hullása az égi tűznek a pliocén egyik késő ezredében felgyújtotta a halomra dűlt erdőt, s azzal lángba borult az egész növénylakta Föld.

Nap lett egyszerre az éjszakából! […]

Ha akkor a Jupiterben – melynek lakó népe bizonyosan messze előttünk jár a kultúrában – egy Tycho de Brahe véletlenül az alkonyi égen megpillantott egy új csillagot, mely másodrendű, majd elsőrendű fénnyé alakul, ragyogóbb lesz a Szíriusznál, egyre jobban fénylik és aztán ismét lassan elhomályosodik, visszavész az éjszakába, harmadrendű csillaggá lesz: az volt a Föld.

A megolvadt jégsark eloltá az égő világot, s egy új, sima táblát temetett föléje.

A Jupiter csillagászai bámulva nézhették nagy refraktoraikon (ők bizonyosan előbbre vannak már e tekintetben nálunk), hogy idomul át a nemrég zöld foltokkal tarkázott közeli bolygó egy időre fényes nappá, s azután ismét acélfényű gömbbé, mely egészen sima; csak pólusán van koronázva néha kör alakú északfénnyel.

Ez új lap: a legutolsó földalakítás.

E táblára van rajzolva a mi világunk. […]

Az agyagréteg alatt ott feküsznek a mamutok, dinotheriumok, mastodonok, machaerodusok, az egész Föld be van hintve velük. Nincs ország, ahol fölöttük ne járnánk.

Óriási barlangokban halommal feküsznek a csontjaik eliszapolva, ellenséges és fűevő állatok együtt, miket csak az ítéletnapi rémület hajthatott ide össze, csak a tűzvihar rémülete, mert vízözön elől nem menekültek volna barlangokba.

És mélyen alattunk ott fekszik az ősvilág egész füvészkönyve. Néhol ötven lábnyi vastag rétegekben; a hajdankor óriás erdői, mikben négyszázféle külön fajt számláltak meg: pálmák és píniák, a páfrányok és tölgyek és miknek neve sincs már. Valamennyit úgy híjják együtt, hogy: "kőszén".

(Jókai Mór: Fekete gyémántok)

 

 

1. A teremtő erő megalkotta már a föld felszínét szépnek, gazdagnak, gyönyörűnek.” A teremtő erőt sokféleképpen elképzelték az idők folyamán. Hasonlítsatok össze két különböző elképzelést legtöbb 1000 karakter terjedelemben.8 pont

 

2. Nevezzetek meg legalább három olyan tevékenységet, amellyel az ember hozzájárul a fák elpusztításához! 1,5 pont

3.,,Tudja azt minden ember, hogy a falevél a megfordított állati tüdő. A tüdő élennyel táplálkozik, s azótot lehel vissza, a falevél pedig az azótot szívja fel táplálékul s élenyt lehet ki.” Írjátok le max. 500 karakter terjedelemben, hogyan képzelitek el a világot növények nélkül! 5 pont

4. Az alábbi adatok ismeretében, számítsátok ki, hány hektár fát vágnak ki évente 20 millió ember számára csak papírlap gyártására:                                  

· 1 ember 1 nap alatt átlagosan 10 papírlapot használ el,

· 1 lap súlya átlag 1 gramm,

· 1 fa átlag 2 tonna,

· 1 fa átlagosan 3 m2 területet foglal el. 5 pont

5.  Milyen törekvések léteznek az EU-ban az erdőirtás megelőzésére? Soroljatok fel legalább hármat! 3 pont

6.  Az alábbi kisfilm a Túr menti védett területről, illetve az itt folytatott környezetvédő tevékenységekről szól. Nézzétek meg a filmet, majd válaszoljatok a kérdésekre! (https://www.youtube.com/watch?v=VyHVYGpz0hU)

a. Mikor és mióta ünneplik hivatalosan a biodiverzitás világnapját? 1 pont

b. Mit jelent a Natura 2000? 2 pont

c. Milyen két irányelv alapján jelöli ki az EU a Natura 2000 területeket? 1 pont

d. Mi a feladata egy országnak, miután kijelölik a Natura 2000 területeit? Hazánkban jelenleg, melyik legfelsőbb intézmény irányítása alá esnek ezek a területek? 2 pont

e. Nevezzetek meg három környéketeken található Natura 2000 területet! 3 pont

f. Nevezzetek meg legalább öt, a kisfilmben látható védett élőlényt! 2,5 pont

g.Készítsétek el a 2014-ben sorra kerülő biodiverzitás napjának szórólapját (mérete A4-es lap)! 10 pont

7. Egészítsétek ki a villám és a gömbvillám adatlapját!6 pont

Szempont

Villám

Gömbvillám

A jelenség leírása

 

 

A jelenség fizikai magyarázata

 

 

Egy mitológiai vagy irodalmi történet a jelenséggel kapcsolatban

 

 

 

8.  A vulkántűznek sincs mit felgyújtani. A vulkáni alkotás körül kopár még a vidék.” – olvasható a szövegben. Egyetértetek-e ezzel a kijelentéssel? Válaszotokat indokoljátok konkrét, általatok ismert példákkal alátámasztva legtöbb 500 karakter terjedelemben!3 pont

9. Hogyan nevezik a Lőrinc éjszakáján megfigyelhető „hullócsillagokat”? Hát azokat, amelyek november 13-án látszanak? Miről nevezték el ezeket?3 pont

10. Ki volt Tycho (de) Brahe? Nevezzetek meg hármat felfedezései közül! 2 pont

11. Mi az elsőrendű, illetve másodrendű fény(forrás)? Válhatott volna a Föld elsőrendű fénnyé (fényforrássá) egy, a szövegben említetthez hasonló erdőégés esetében? Miért? 2 pont

12. Nevezzetek meg két olyan irodalmi művet, amely bizonyítja, hogy a 20. században is élt az az elképzelés, miszerint a Jupiteren van élet.2 pont

13. A Jupiter legfontosabb folyóiratának munkatársai vagytok, akik egy évet töltöttetek a Földön zajló élet megfigyelésével. Írjatok egy 800–1000 karakter terjedelmű cikket arról, amit tapasztaltatok az embernek a környezethez való viszonyulásáról! 8 pont

14. Ma már tudjuk, hogy a Jupiternek nincs „lakó népe”, mely „messze előttünk jár a kultúrában”. Azonban nemrég izgalmas jelenséget figyeltek meg Európé nevű holdján, amely arra engedhet következtetni, hogy ezen a bolygón van élet. Mi volt ez? 1 pont

15.  Rajzoljátok be a mellékelt vaktérképre a Kárpát-medence öt kőszénlelőhelyét! Írjátok oda a lelőhely nevét is!5 pont

16. Törzsfejlődéstani szempontból a mamutok az afrikai vagy az indiai elefánt közelebbi rokonai-e? Mi alapján lehet ezt eldönteni?2 pont

17.  Melyik a kakukktojás? Miért?8 pont

b. Prométheusz, Héliosz, Héphaisztosz, Antaiosz

c. pálma, pínia, páfrány, tölgy

d. mezei tücsök, szarvasbogár, gabonafutrinka, közönséges temetőbogár

              e. Fekete gyémántok, Kárpáthy Zoltán, Janicsárok végnapjai, Kincstárnokcdr-étlkjmdxérlykmcfyléu,

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK BETARTÁSA 10 pont

Javítókulcs