Bejelentkezés

8. Bölcs Diákok vetélkedő

Döntő

I. FELADATSOR

 

“Utunkat kezdetben Dél-Amerikának vettük, — eme roppant kiterjedésű száraz föld felé, mely mindenben gazdag, egyedül vasban szegény s ezért Európának rabja. Derék honfiaink a fehérek igyekeznek előnyüket tőlük telhetőleg kizsákmányolni s nem sok idő fog letelni hogy az egykor virágzó talaj helyén óriási sivatagra bukkanjanak. Felkerestük azután Braziliát: az angol s portugál nép e kincses bányáját melynek lakói arany és gyémánt hegyek felett egykedvűen lépdelnek tova; csak botot kellene ragadniok hogy kiverjék a jövevényeket s gazdagok lennének. De az európai magának igényli az aknázás jogát s ők szegények, mind-e gazdagságuk mellett csaknem éhen halnak. Megjártuk a délöv vészes vizeit s ó gúnyja a sorsnak! — ép a csendes oczeánon éltük át a legviharosabb éjeket!

E in mar dubbioso sotto ignoto polo

Provai l'onde fallaci, e '1 vento infido.

A messze távol kéklő ködében fel-feltünedezni láttam ama meseszerű óriások  hazáját kik nem annyira nagyságuk mint bátorságuk által tűnnek ki. Függetlenségüket mely őket oly irigyeltekké teszi — egyszerű, mértékletes életmódjuknak köszönik. Majd három hónapig tartózkodtam egy kies, de lakatlan szigeten melyet maga az Isten is üldözött szerelmesek menhelyének látszott teremteni. Szebb szigetet képzelni is alig tudok magamnak! De a kapzsi európainak misém szent; zsákmányszomjtól üldöztetve oda sem figyel a természeti csodákra melyekkel e sziget oly bőven meg van áldva, rablókezekkel dönt, bont mindenütt s felebarátai üldözésével még itt sem hagy fel. Felveri békés nyugalmából a benszülötteket s embertelen gondolkozásának az által adja legélénkebb tanújelét hogy nem azért jön ide hogy élvezzen, hanem hogy másokat zavarjon élvezetükben. Egyre beljebb szorítja a rézbőrű indiánokat, kiveri őket hajlékukból, de ó' maga le nem telepedik semmiért. Mexico, -Peru — ugyanazon szomorú látványt nyújtják mint Brazilia! Az üldözött lakosság — két hatalmas nép szomorú maradványa — gyéren lézeng ide s tova s az is mind rabigában görnyed. Elszégyenülve hordja az óriási nyomor közepette lánczait, s átkozza az eget a dús kincsekért melyeket idegenek csalétkéül szórt szülőföldje méhébe. Ismét tovább szemem láttára hamvadt el egy óriási város anélkül hogy egy emberi kéz mozdult volna megmentésére,' úgy hogy az ember szinte elbámult lehetséges-e annyi év munkáját ily nyomorultul odaveszni hagyni! Csak később tudtuk meg hogy lakói futásban kerestek menedéket s a vészes'üszköt az ellen-kéz dobta belé! így értelmezi az előrehaladó kereszténység a háború jogát. Nem elégszik meg azzal, hogy mindent elrabol aminek némikép hasznát veheti, még az ellensé­gének okozott kárt is nyereségnek tudja be. Amerika nyugati szélét végighajókázva bámulva tapasztaltam hogy 1500 mértföldnyi partvidék s a legóriásibb tenger a világon messzeföldi idegen fejedelemnek hódol ki ezzel úgyszólván a fél világ kulcsát tartja kezében.”

 

                                                (Jean-Jacques Rousseau: Júlia, a második Heloïse)

 

1. Egy legtöbb 150 szavas leírásban mutassatok be egy olyan, a környezetetekben található helyet, amelyen az emberi beavatkozás negatív nyomai láthatók.5 pont

2. Jean-Jacques Rousseau Genfben született.

a.       Svájc melyik és hányadik kantonjához tartozik ma ez a város?1 pont

b.      Nevezzetek meg legalább 3 olyan országot / birodalmat / államformát (évszámokkal együtt), amelyhez Genf  a történelem folyamán tartozott.3 pont

c.       Melyik a hivatalosan elfogadott nyelv Genfben? Hát Svájcban?1 pont

d.      Milyen nyelvből kell érettségizzen egy, ezen a területen élő svájci diák?1.5 pont

e.       Nevezzetek meg legalább két előnyét és két hátrányát a mai Svájci iskolarendszernek!3.5 pont

3. Említsetek meg legalább 4 olyan várost, melyek megihlették munkásságában J.J. Rousseaut!2 pont

4.  J.J. ROUSSEAU ÉS HELOÏSE     

Oldjátok meg a keresztrejtvényt!5 pont

1.      Világ körüli útra indult bánatában.

2.      A házitanító származása.

3.      Júlia apjának ilyen volt a viselkedése.

4.      Ebben halt meg Júlia.

5.      Rousseau utolsó írásának címe.

6.      Ide helyezték el az író hamvait.

7.      Ezzel a korabeli íróval levelezett Rousseau.

8.      Franciaországnak ebben a régiójában halt meg Rousseau.

9.      Ide dobták az író hamvait a a francia felvilágosodás szellemiségének megsemmisítése jelképeként.

10.  Főként ennek vallotta magát J.J. Rousseau.

 

 

5.                   

a. Milyen regénytípushoz és művészeti irányzathoz tartozik Jean-Jacques Rousseau Júlia, a második Heloïse című műve?2 pont

             b. Nevezzetek meg egy magyar írót és hasonló műfajú írását.2 pont

6. Értelmezzétek Rousseau alábbi kijelentéseit!

a.  „A messze távol kéklő ködében fel-feltünedezni láttam ama meseszerű óriások hazáját…”  - milyen népek hazájára vonatkozik?2 pont

b.  „...1500 mértföldnyi partvidék s a legóriásibb tenger a világon messzeföldi idegen fejedelemnek hódol ki ezzel úgyszólván a fél világ kulcsát tartja kezében.” – ki(k) lehetett/lehettek a fejedelem/fejedelmek?2 pont

7. „A messze távol kéklő ködében fel-feltünedezni láttam ama meseszerű óriások hazáját…” Hogyan keletkezik a köd? Melyik hegységben vélnétek feltünni ezt a ködöt a regény alapján?2 pont

8.                 

a. Mennyi aranyat nyernek ki átlagosan egy tonna föld feldolgozásával?2 pont

             b.  A gyémánt és a grafit a szén két legismertebb allotróp módosulata. Milyen irányban történhet meg a kettő közti átalakulás, és milyen körülmények között?2 pont

             c. A feljegyzések szerint a világ legnagyobb, fekete, úgynevezett “karbonádó” gyémántját Braziliában találták meg (a Sergio nevet kapta). Mennyi ennek a gyémántnak a térfogata?3 pont

9. Tervezzetek egy 3 napos kirándulást Genfbe a Bölcs Diákok verseny szervezői számára. Az ajánlott kirándulást, költségvetéssel együtt szórólap formájában, kinyomtatva postázzátok el.6 pont

 

 


II. FELADATSOR

 “NEWTON:
Elvégeztetett. (Leül a pamlagra)

EINSTEIN:
A világ egy őrült elmeorvos karmaiba jutott. (Leül Newton mellé)

MÖBIUS:
Amit egyszer kigondoltak, azt nem lehet visszavonni. (Leül a karosszékbe, a pamlagtól balra)

Hallgatnak. Maguk elé merednek. Majd egész nyugodtan, mintha mi sem lenne természetesebb, sorra bemutatkoznak a közönségnek

NEWTON:
Newton vagyok. Sir Isaac Newton, 1643. január 4-én születtem Woolsthorpe-ban, Grantham mellett. A Királyi Társaság elnöke vagyok. De azért maradjon mindenki ülve. Főművem: A természettudomány matematikai alapjai. Jelmondatom: Hypotheses non fingo. A kísérleti optikában, az elméleti mechanikában és a magasabb matematikában sem jelentéktelen a munkám, a nehézkedés kérdését még nem tudtam végleg megoldani. Teológiai könyveket is írtam. Jegyzeteket Dániel próféta könyvéhez és a Jelenések könyvéhez. Newton vagyok. Sir Isaac Newton. A Királyi Társaság elnöke. (Feláll, és a szobájába megy)

EINSTEIN:
Einstein vagyok. Albert Einstein professzor. 1879. március 14-én születtem, Ulmban. 1902-ben a svájci Találmányi Hivatal szakértője lettem. Ott állítottam fel speciális relativitáselméletemet, amely megváltoztatta a fizikát. Beválasztottak a porosz Tudományos Akadémiába. Később emigráltam. Mert zsidó vagyok. Tőlem származik az E=mc2 képlet, az anyag energiává alakulásának kulcsa. Szeretem az embereket, és szeretem a hegedűmet, de az én tanácsomra szerkesztették meg az atombombát. Einstein vagyok. Albert Einstein professzor. 1879. március 14-én születtem, Ulmban. (Feláll, és bemegy a szobájába. Megszólal a hegedűje. Kreisler. Szerelmi bánat)

MÖBIUS:
Salamon vagyok. A szegény Salamon király. Egykor mérhetetlenül gazdag voltam, bölcs és istenfélő. Hatalmam előtt reszkettek a hatalmasok. A béke és az igazság fejedelme voltam. De bölcsességem elpusztította bennem az istenfélelmet, amikor nem féltem már az Istent, bölcsességem elpusztította gazdagságomat is. Most már halottak a városok, amelyeken uralkodtam, néptelen a birodalmam, melyet rám bíztak egykor; kéken fénylő sivatag csupán, és valahol egy kicsi, sárga, névtelen csillag körül kering céltalanul, mindörökké, a radioaktív föld. Salamon vagyok. Salamon vagyok. A szegény Salamon király. (Bemegy a szobájába)

Üres a szalon. Már csak Einstein hegedűje hallik “

(Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok) - http://mek.oszk.hu/00300/00376/00376.htm

1. Igazak vagy hamisak a következő kijelentések Friedrich Dürrenmatt A fizikusok című művéről?5 pont

a.       A fizikusok megírásának éve egyben a berlini fal építésének éve is.

b.      A fizikusok című színdarabot először 1963-ban játszották.

c.       A „Les Cerisiers” - a darab helyszíne - egy előkelő szálloda.

d.      A darab egy gyilkossággal kezdődik, melynek áldozata az egyik fizikus felesége.

e.       Möbius azt állítja magáról, hogy ő Salamon király.

f.       Mathilde von Zahndról a darab végére kidrül, hogy őrült.

g.      Möbius szeretné megmenteni a világot a pusztulástól.

h.      Möbius azt állítja, hogy elvesztette a kéziratait.

i.        Mindhárom fizikus gyilkos.

j.        Mathilde von Zahnd lemásolja Möbius kéziratait.

 

 


 

2. Mire utal a szövegrészletben a Kreisler?2 pont

3. 

     a. Noha hivatásszerűen Möbius inkább csillagászattal foglalkozott, széles körben ismert felfedezését mégis a matematikában tette meg. Melyik volt ez?

2 pont

     b.  Az első „hivatalos feljegyzés” Newton-ról nem tudományos, hanem egy rendőrségi jelentés. Mit követett el?

     c. Népszerűsége okán Einsten-nek számos városi legenda tulajdonít BÖLCS mondásokat, esetleg agytörő feladványokat. Az egyik ilyen „legendás” feladvány a következő:5 pont

 

Ismert tények:

1. 5 ház van, különböző színűek.

2. Minden házban él egy-egy ember, mindegyik más nemzetiségű.

3. Az öt tulajdonos különböző italokat fogyaszt, különböző sportot szeret, és más-más állatot tart.

4. Nincs két olyan tulajdonos, aki ugyanazt az állatot tartaná, ugyanazt a sportot követné, vagy ugyanazt az italt inná.

A brit a piros házban lakik. A svéd kutyát tart. A dán teát iszik. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van. A zöld ház tulajdonosa kávét iszik. Az a személy, aki focit néz, madarat tart. A sárga ház tulajdonosa a tenisz megszállottja. Az az ember, aki a középső házban lakik, tejet iszik. A norvég az első házban lakik.  Az ember, aki kosárlabdát néz, amellett lakik, aki macskát tart. Az az ember, aki lovat tart, amellett lakik, aki a teniszért rajong. A tulaj, aki a kézilabdát szereti, sört iszik. A német Forma-1-t néz. A norvég a kék ház mellett lakik. Az ember, aki kosárlabdát néz, a vizet ivó ember szomszédja.

A kérdés: Melyik nemzetiségű ember tart halat?

 

4. Talán mindegyikőtök számára ismert a legnépszerűbb kép Einstein-ről, amelyen a nyelvét nyújtja a fotós és a néző felé. Készítsetek olyan „mémet” ennek a képnek a segítségével, amely a Bölcs Diákok vetélkedőt jellemzi, népszerűsíti! Postázzátok az elkészített műveteket! 5 pont

5. Tervezzetek egy plakátot A fizikusok című darab számára, majd nyomtassátok ki, és küldjétek be postán.8 pont

6.       

a. Dürrenmatt A fizikusok című művének központi témája a modern kori tudomány etikai dilemmái. Írjatok egy legtöbb 3 perces jelenetet egy aktuális etikai dilemmára (nem föltétlenül tudományos). A szereplők legyenek híres kortárs személyiségek (tudósok, politikusok, művészek stb.). Használjátok a műben fellelhető eszközöket: a humort és az iróniát.10 pont

b. Adjátok elő az általatok írt jelenetet, készítsetek róla felvételt, töltsétek fel a youtubra, a megoldásoknál pedig tüntessétek fel a hivatkozást, amin ez elérhető.6 pont

 

 

 

A feladatok megoldásait minden csapat saját adatlapjára kell feltöltse a http://bod.communitas.ro címre. Amennyiben a rendszer ezt valamilyen okból kifolyólag nem engedélyezné, emailben kérjük csatolni a magyaroktatas@magyaroktatas.ro címre.

A kreatív feladatokhoz tartozó megoldásokat  a következő címre kell postázni:

Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60.  (A borítékra kérjük ráírni: BÖD – Országos szintű vetélkedő középiskolások számára valamint a csapat nevét)

 

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK[1] BETARTÁSA10 pont

 

III. Feladatlap doc.

III. Javítókulcs .pdf[1] A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.