Bejelentkezés

8. Bölcs Diákok vetélkedő

1. Forduló

I. FELADATSOR

A műterem tele volt a rózsák gazdag leheletével, s hogy a könnyű, nyári szellő megrebbent a kert fái közt, a nyitott ajtón beáramlott az orgona nehéz szaga s a rózsaszín virágos tövisbokor gyengéd illata. Henry Wotton lord, aki perzsa nyeregtáskákból készült kerevetén heverészett, s szokása szerint egyik cigarettáját a másik után szívta, éppen most látta meg az aranyesőcserje ragyogó, mézédes és mézszín virágait, melynek remegő gallyai, úgy rémlett, alig bírják el lángoló szép­ségüket. Időnként szálló madarak különös árnyéka suhant át a hosszú, fátyolselyem függö­nyö­kön, melyek a nagy ablakról csüngöttek, egy pillanatra bizonyos japánias hatást keltve, s a lordnak azokra a sápadt, jáspisarcú tokiói festőkre kellett gondolnia, kik olyan művészet közegén át, mely szükségszerűen mozdulatlan, a sebesség és mozgás érzetét akarják előidézni. Kint méhek zümmögtek szomorúan; botorkálva keresték útjukat a hosszúra nőtt, kaszálatlan füvön, vagy egyhangú makacssággal kerengtek a buján virágzó lonc aranyporos harangjai körül, mindez mintha még jobban kiemelte volna a csöndet. London elhaló moraja olyan volt itt, mint egy távoli orgona mély bugása. A szoba közepén festőállványra erősítve ott állott egy csodálatos, egyénien szép fiatalember egész alakos képmása, vele szemben pedig, egész közel, ott ült maga a művész, Basil Hallward, kinek pár évvel ezelőtti hirtelen eltűnése általános feltűnést keltett és annak idején annyi találgatásra adott okot. Mikor a festő tekintete rátévedt a bájos és kedves alakra, melyet művészete oly pompásan adott vissza, elégedett mosoly suhant át arcán, és mintha ez a mosoly nem is akart volna tovatűnni. De egyszerre fölkelt, lehunyva szemét, ujjait szempillájára tette, mintha be akarna börtönözni agyába egy különös álmot és félne, hogy fölébred belőle.

- Ez a legjobb munkád, Basil, a legjobb, melyet valaha festettél - mondotta Lord Henry álma­tagon. - Okvetlenül be kell küldened jövőre a Grosvenor-tárlatra. Az akadémia csarnoka túl nagy és túl közönséges ehhez a képhez. Valahányszor odamentem, vagy annyian voltak ott, hogy nem láthattam tőlük a képeket, ami borzasztó, vagy annyi volt a kép, hogy nem láthattam tőlük az embereket, ami még rosszabb. Valóban csak a Grosvenor-tárlatra való.

- Azt hiszem, nem küldöm be sehová - felelte a festő, hátravetve a fejét azzal a furcsa moz­dulattal, melyen oxfordi barátai annak idején annyit derültek. - Nem én - sehova se küldöm be.

Lord Henry fölvonta szemöldökét, és ámulva nézett rá a vékony, kék füstrétegen át, mely délibábos göngyölegben kacskaringózott ópiummal átitatott, erős cigarettájából.

- Nem küldöd be sehová? Hát miért, édes öregem? Mi okod van rá? Micsoda alakok vagytok ti, piktorok. Mindent elkövettek, hogy nevet szerezzetek. Mihelyt aztán nevetek van, el akarjátok dobni. Ez pedig szamárság, mert a világon csak egy rosszabb dolog van annál, ha beszélnek rólunk, az pedig az, ha egyáltalán nem beszélnek rólunk. Egy ilyen képpel egyszerre fölébe kerekedhetnél a fiataloknak, az öregeket pedig féltékennyé tehetnéd, már ha az öregek egyáltalán képesek érezni valamit.

- Tudom, hogy kinevetsz - válaszolt Basil -, de csakugyan nem bírom kiállítani. Túl sokat adtam belé magamból.

 (Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe)

1. A világirodalomban gyakran visszatérő téma az ifjú, aki – valamilyen általa nagyra tartott értékért cserébe – eladja a lelkét az ördögnek. Mit gondoltok,  jellemző ez mai társadalmunk fiataljaira is? Írjatok érvelő szöveget. (legtöbb 150 szó) 5 pont

2. Melyik a helyes válasz?5 pont

a.       A regény cselekményének helyszíne ______________.

A.    London
B.     Párizs
C.     Dublin
D.    New York

b.      Milyen Dorian a regény kezdetén?

A.    Szellemes és okos
B.     Bizakodó és optimista
C.     Tisztességes és nagylelkű
D.    Fiatal és szép

c.       Kinek az életfilozófiáját veszi át Dorian?

A.    Basil
B.     Lord Henry
C.     Sibyl
D.    Alan

d.      Mi Sibyl foglalkozása?

A.    Szobalány
B.     Festő
C.     Színésznő
D.    Prostituált

e.       Mikor észleli Dorian az első változást az arcképen?

A.    Miután falra akasztja.
B.     Az ópium hatása alatt.
C.     Miután gyilkosságot követ el.
D.    Miután szakít a kedvesével.

f.       Miért veszi magára az arckép Dorián bűneit és rútságát?

A.    Mert Dorian eladja a lelkét.
B.     Mert egy öregasszony megátkozza.
C.     Basil kívánságára.
D.    Mert bűvös festékkel festették.

g.      Kit gyilkol meg Dorian?

A.    Lord Henry
B.     Sibyl Vane
C.     Basil Hallward
D.    James Vane

h.      Kikre jellemző a bűnözés Lord Henry szerint?

A.    A szellemi fogyatékosokra.
B.     Az alsóbb társadalmi osztályokra.
C.     A vidékiekre.
D.    Az erkölcsileg romlottakra.

i.        Miért szakítja meg Alan Campbell a kapcsolatait Doriannel?

A.    Féltékenységből, egy lány miatt.
B.     Mert vidékre költözik.
C.     Mert előkelőbb státusba kerül.
D.    Dorian megromlott hírneve miatt.

j.        Hogyan néz ki az arckép a regény végén?

A.    Mint új korában.
B.     Vén, kegyetlen és csúnya.
C.     Csíkokra hasogatott.
D.    Feketére szenesedett.

3. Milyen hónapba játszódik le a fenti szövegrészlet eseménye? Mi utal erre?

2 pont

4.  „Kint méhek zümmögtek szomorúan; botorkálva keresték útjukat…”

a. Az alábbi rejtvényben keressétek ki, milyen növényeket látogattak meg a méhek (9-et, jobbról balra, balról jobbra, le-fel, fel-le, átlósan).3 pont

N

E

T

L

B

O

M

K

E

F

E

A

G

H

C

L

U

N

Y

A

S

N

P

Á

Á

J

S

I

N

C

P

R

É

R

K

H

T

L

E

É

U

E

M

S

A

T

Á

E

T

L

T

C

H

G

K

F

R

O

Z

I

E

U

N

B

G

E

O

T

S

A

R

L

D

E

C

P

E

R

E

Y

O

H

E

F

Z

K

A

V

G

E

S

E

L

Y

E

M

K

Ó

R

Ó

 

b. Feltéve, hogy a méhek ügyes matematikusok és tervezőmérnökök, indokoljátok meg legtöbb két mondatban, miért hexagonális alakúak a méhek viaszsejtjei (kör, háromszög, négyzet vagy más mértani alakzatok helyett)?2 pont

c. Készítsetek mézeskalácsot hagyományos recept alapján. Dokumentáljátok (3 elektronikus képpel) a lépéseket, és írjátok le a receptet! Küldjetek a bírálóknak mintát!4 pont

5. A méz egészségre jótékony hatásait biztosan mindenki ismeri. Azonban a méz fizikai és kémiai tulajdonságait kihasználva pillanatok alatt különleges mintákat rajzolhatunk a következő módszerrel: tegyünk egy üveglapra egy kis adag (pl. mokkáskanálnyi, néhány csepp) mézet, majd egy másik üveglapot szorítsunk úgy a laphoz, hogy a méz vékony réteget képezve szétterüljön. Ezután egy vékonyabb tárggyal (pl. papírvágó, kés) emeljük meg egy kicsit az üveglap felső sarkát és figyeljük meg, mi történik (a kísérlet eredménye látványosabb, ha az üveglapokat alulról megvilágítjuk vagy írásvetítőre helyezzük).

a. Készítsetek 1 perces kisfilmet a kísérletről és annak eredményéről, a „mézrajzról”! A videót töltsétek fel a youtubra, a megoldásoknál pedig tüntessétek fel a hivatkozást, amin ez elérhető.5 pont

b. Ha az oldalak felől behatoló levegő a mézzel találkozik, ágas-bogas, szimmetrikus mintázat rajzolódik ki. Magyarázzátok meg a jelenséget!3 pont

c. Miért kevésbé folyékony, „sűrű” folyadék az olaj vagy a méz?1 pont

d. Hogy nevezik a kirajzolódott mintázatok szabályos komplex geometriai alakzatait, amelyek a hópelyhekre, levelek erezetére hasonlítanak?1 pont

6.  „...ámulva nézett rá a vékony, kék füstrétegen át, mely délibábos göngyölegben kacskaringózott ópiummal átitatott, erős cigarettájából.”

a.       Soroljatok fel három, az ópium hatását okozó főbb alkaloidát!3 pont

b.      Ki izolálta először a nyugati világban a morfint?1 pont

c.       Miről kapta a nevét a morfin?2 pont

d.      Nevezzetek meg két olyan hatást, ami miatt a morfiumot a gyógyászatban is használják?2 pont

e.       Soroljatok fel 4 híres történelmi személyt, akikről nagy valószínűséggel tudható, hogy morfiumfüggőséggel küzdöttek!2 pont

7. Kisebbségek Európában: az északírek.

Tudod-e:

a.       miért van két külön Írország ( Észak-Írország és az Ír Köztársaság) az Ír-szigeten?1,5 pont

b.      hogyan kapcsolódik a nemzeti identitástudat a felekezeti hovatartozáshoz Észak-  Írországban?1 pont

c.       mi a hivatalos nyelv Észak-Írországban?1 pont

d.      milyen állampolgársággal rendelkeznek az északírek?1,5 pont

 

 

II. FELADATSOR

 

“Erdély népe négyféle. Szászok lakják délen s kevesebben északon, oláhok közé ékelődötten, akikről újabban az hírlik, hogy dák származékok. Magyarok lakják nyugaton, székelyek pedig keleten és északon. A székelyekről azt olvasom, hogy az eleik Attila hunjai voltak. A néprajz tudósai viszont állítják, hogy a Kárpátok koszorúján belül a világ minden babonája meglelhető, mintha a képzelet boszorkányszele hordta volna össze. Ha állításuk igaznak bizonyul, az érdekesebbjét feljegyezhetem magam is. (NB. a babonák felől megkérdezni a grófot!)

Ágyam Kolozsvárt hiába volt kényelmes, furcsa álmokkal vívódtam. Kutya vonított az ablakom alatt éjthosszat, de tehette akár a paprika, mert a szobámba készített kancsó vizet mind megittam, mégis szomjúság gyötört. Hanem aztán reggel felé úgy meglepett az álom, hogy csak hosszas kopogásra ébredtem. Reggelim során újból találkoztam a paprikával meg egy kukoricából készült kásafélével - mamaligá-nak mondták - továbbá a "török paradicsomba töltött potyolt hússal" is megismerkedtem, amely kiváló eledel, impletută-nak nevezik. (NB. a receptjét ennek is!) A reggelivel igyekeznem kellett, mert a vonat nyolc előtt indult, azaz kellett volna indulnia - így történt, hogy 7.30-ra kinn voltam az állomáson, és talán egy óráig is ültem a kocsiban hiába. Úgy tetszik, minél inkább a Kelet mélyébe hatolok, annál többet késnek a vonatok. Ugyan hogy járnak Kínában?

Mintha naphosszat egy vidéket döcögtünk volna körbe, hanem az minduntalan szolgált váratlan szépséggel! Apró városok, várak meredek bércen, akár a régi misekönyvekben, majd patak mentében haladtunk, és a görgetegkövekkel meghordott partja elárulta, hogy olykor iszonyúan megárad. Az állomásokon tolongás, tarka viseletek. Rövidkabátos, pörge kalapos, semmitmondó parasztnépség közt, milyennel Franciaországon és Németországon keresztülutazva találkoztam, akad festő ecsetjére kívánkozó is akárhány. A nők vonzóbbak távolról, de a derekuk vastag már úgy is. Bő ujjú gyolcs az ingük, a legtöbbjének a széles övéről leffeg mindenféle, akár a balett-táncosoknak, bár nemigen szorít az övük egyebet a durva vászonpendelyüknél. A legvadabb külsejű mind közt a rusznyák. Loncsos fekete gubát viselnek, lobogó, piszkosfehér nadrágot, hozzá fehér vászoninget és akár négy csatra járó súlyos tüszőt, a szélte majd egy láb, az alá tűrik a nadrágjukat. A szemük kék, a bajuszuk harcsa, színpadon beillenének haramiának, bár, mint hallom, jámbor népség, inkább éppen az akarata hibádzik.

Alkonyult már, mire befutottunk Besztercére. A régi kulcsos város szinte a határon lévén - a Borgói-hágó innen vezet Bukovinába - szász iparosait elküldte építeni messzi keletre, áruit pedig fel a Keleti-tengerig, s le a Duna torkolatáig. Kettős falainak öles rendjét méltán díszíti strucc csőrében a szertejárás jelképe, a patkó.

Drakula gróf útbaigazítása szerint a Goldene Krone-szállót kerestem, amely nagy örömömre a régi világból itt maradt betérő fogadónak bizonyult. Várhattak, mert a kapuja résén piros arcú, idősebb asszony tekingetett kifelé - pendelyére kötény borult elöl-hátul, szoros kötése szinte az erényességre cáfolt rá -, s amint odaértem, megszólított: "Herr Anglius?" - "Az vagyok - mondom -, Jonathan Harker." Rám mosolyodott és nyomban hátraszólt egy fehér ingujjas idősebb embernek, az meg került-fordult, s levéllel tért vissza.

Szeretve tisztelt uram, üdvözlöm a Kárpátok peremén. Már igen várom. Aludjon jól az éjszaka. Holnap háromkor indul a delizsánsz Bukovinába. Helyet foglaltattam rajta. A Borgói-szorosban kocsim várni fogja és elhozza énhozzám. Remélem, jól utazott Londonból, és kellemesen tölti majd napjait az én kies vidékemen. Szolgája

Drakula

 (Bram Stoker: Drakula gróf válogatott rémtettei)

1. Olvassátok el Bram Stoker: Drakula gróf válogatott rémtettei című regényét   http://mek.oszk.hu/06700/06765/06765.htm , vagy nézzétek meg a filmet, majd válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

a. Mikor és milyen címmel jelent meg magyar nyelven Bram Stoker regénye?2 pont

b. Ki volt Drakula?1,5 pont

c. Mikor jelent meg először a mű filmes változata? Ki játszotta a gróf szerepét?2 pont

2. Volt-e valamilyen kapcsolat Oscar Wilde és Bram Stoker között? Ha igen, említsetek meg egyet!2 pont

3.  a. Magyarázzátok meg, mivel utazik Harker a Goldene Krone-szállóból a Borgói-hágó felé?3 pont

   b. Jelöljétek meg az alábbi térképen a Beszterce és a Borgói-hágó közötti útvonalon található 5 állomáshelyet, amelyeken Jonathan Harker átutazhatott (1-5-ig számozva). Mit jelölhetnek a 6. és 7. számok? Hát a térképen látható szaggatott vonal?4 pont

 

4. “A legvadabb külsejű mind közt a rusznyák.”

a. Mit jelent a rusznyák szó?2 pont

b. Milyen lehetett abban a korba az író által leírt állomás és várakozó népe? Próbáljátok rekonstruálni a látványt a fenti szöveg alapján, bevonva minden csapattagot, eseteleg osztálytársakat és ismerősöket is. Fényképezzétek le, majd hívjátok elő A4-es méretbe az általatok megalkotott állomás képét! A fényképet küldjétek be postán a feladatlap végén található címre.5 pont

5. Milyen kapcsolat létezik az ír Bram Stoker és Erdély között? Miért kapcsolódik a mű cselekménye Erdélyhez?3 pont

6. Drakula gróf emléke ma is számos formában megtalálható Erdélyben.

a. Hol található Bram Stoker szobra?1 pont

b. Keressetek 5 különböző típusú turisztikai látványosságot / vendéglátói egységet Erdélyben, mely Drakula gróf történetéhez kapcsolódik.2,5 pont

7. Kisebbségek Európában: az északírek.

Egy kisebbségi létbe kényszerült népcsoport legfőbb megtartó ereje a nyelve, az irodaloma,  a hagyományai, a népművészete.

a. Fordítsatok le egy ír népmesét, megjelölve a forrást.10 pont

b. Tanuljatok meg egy ír táncot, majd adjátok elő. Készítsetek róla videót, töltsétek fel a youtubra, a megoldásoknál pedig tüntessétek fel a hivatkozást, amin ez elérhető.6 pont

 

ADNI JÓ!

BÓNUSZPONT-SZERZŐ FELADAT

 

A karácsonyi adakozás szellemében szerezzetek bónuszpontot csapatotoknak az ADNI JÓ! kampány keretében. Válasszatok ki egy olyan hátrányos helyzetű célcsoportot, akiket az ünnepekre meg szeretnétek ajándékozni. Szervezzetek „cipősdoboz-akciót” az iskolátokban, gyűjtsetek össze minél több ajándékkal teli dobozt, majd ajándékozzátok oda a kiválasztott csoportnak . Készítsetek videót az átadásról, töltsétek fel a youtubra, a megoldásoknál pedig tüntessétek fel a hivatkozást, amin elérhető, legkésőbb december 5., 24.00 óráig. A három legügyesebb csapatot díjazzuk. Megjegyzésben írjátok meg, hogy milyen iskolai felszerelést szeretnétek nyerni az osztályotoknak / iskolátoknak.

 

 

A feladatok megoldásait minden csapat saját adatlapjára kell feltöltse a http://bod.communitas.ro címre. Amennyiben a rendszer ezt valamilyen okból kifolyólag nem engedélyezné, emailben kérjük csatolni a magyaroktatas@magyaroktatas.ro címre.

A kreatív feladatokhoz tartozó megoldásokat  a következő címre kell postázni: Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60. (A borítékra kérjük ráírni: BÖD – Országos szintű vetélkedő középiskolások számára valamint a csapat nevét)

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK[1] BETARTÁSA                                                                        10 pont

 

Feladatlap .doc

Javítókulcs .pdf[1] A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.