5. Bölcs Diákok vetélkedő

4. Forduló

I. FELADATSOR

Buchenwald hegy-völgyes vidéken, egy magaslat gerincén fekszik. Levegője tiszta, a szemet mindenfelé változatos tájék, körös-körül erdőségek, az alanti völgyekben falusi házak piros cseréptetői gyönyörködtetik. A fürdő balra terül el. A foglyok többnyire barátságosak, bár más módon valahogyan, mint Auschwitzban. Érkezés után az embert itt is fürdő, borbélyok, fertőtlenítő folyadék és ruhaváltás fogadja. A ruhatár kellékei pontosan azok egyébiránt, mint Auschwitzban. Csakhogy a fürdő itt melegebb, a borbélyok elővigyázatosabban végzik munkájukat, s a ruharaktáros, ha csak futó pillantással is, de iparkodik mértéket venni rólad. Utána folyosóra, üvegezett tolóablak elé kerülsz, s megtudakolják, nincs-e történetesen aranyfogad. Majd hajjal is rendelkező, már régebben itt lakó honfitársad beírja neved egy nagy könyvbe, és sárga színű háromszöget, továbbá egy széles tépést, csíkot ad, mindkettő vászonból. A háromszög közepén, jeléül annak, hogy végre is magyar vagy, nagy U betűt, a csíkon meg nyomtatott számjegyet olvashatsz, az enyémen például 64921-est. 

(Kertész Imre: Sorstalanság)

 

1. Egészítsétek ki a mondatokat a hiányzó szavakkal. (Minden mondatból egyetlen szó hiányzik.)5 pont

a. Kertész Imre Sorstalanság címú regénye egy tetralógia ________________ része.

b. A Sorstalanság egy ________________ szemszögéből mutatja be a holokausztot.

c. A regény helyszínek szerint ________________ részre osztható.

d. A regény egyik leggyakrabban használt kulcsszava az, hogy: ________________.

e. Gyurka és Annamária azt próbálják megérteni, hogy miért ________________ őket a nem-zsidók.

f. Buchenwaldban Gyurka ________________ kap a neve helyett.

g. „Szeretnék még élni kicsit ebben a ________ koncentrációs táborban.”, suttogja Gyurka, amikor testét a hullák közé dobják.

h. Mikor a tábor felszabadul, Gyurkát a legjobban az aggasztja, hogy lesz-e ____________.

i. Mikor Gyurka hazatér,  régi lakásukban ________________ laknak.

j. Gyurka a koncentrációs táborok ________________ szeretne beszélni az embereknek. 

2.  Oldjátok meg az alábbi keresztrejtvényt!5 pont

1. Olyan katonai konfliktus, amely a világ több országát érinti, miközben a hadműveletek több kontinensre és óceánra kiterjednek.

2. Németország félhivatalos elnevezése 1933-1945 között.

3. A Hitler vezette német munkáspárt (NSDAP) ideológiája.

4. Olyan tábor a második világháború idején, amely az emberek tömeges fizikai megsemmisítését szolgálta (pl. Auschwitz-Birkenau)

5. Világszerte többmillió taggal rendelkező mozgalom, amely az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik.

6. Olyan katona, akit az ellenséges hatalom egy fegyveres konfliktus alatt bebörtönöz.

7. Település Münchentől 20 km-re, ahol 1933 márciusában létrehozták a Harmadik Birodalom első állandó koncentrációs táborát.

8. A zsidók iránti ellenszenv.

9. Eredetileg zsidónegyed, amelyet a közös életmód miatt hoztak létre, és amelyet a későbbi hatalom kényszerlakhelyként jelölt ki.

 

3.Honnan ered és mit jelent a holokauszt szó?1 pont

4. 

a. Miért volt Buchenwald levegője tiszta? 1 pont

b. Nevezzetek meg két olyan tevékenységet, melyek napjainkban hozzájárulnak a légszennyezéshez!1 pont

c. Mi a környezeti légszennyezés másik elnevezése?1 pont

d. Tegyetek ti is a környezetszennyezés megelőzése érdekében! Bármilyen újrahasznosítható anyagokból készítsetek magatoknak ruházatot, majd öltözzön be minden csapattag! A csapattagok divatos viseletéről készült színes fotókat egy A4-es lapon küldjétek be, melynek a hátoldalán tüntessétek fel a ruházati cikkek gyártására általatok újrahasznosított anyagokat!8 pont

e. Említsetek meg városotokból (településetekről vagy megyétekből) legalább egy környezetvédő szervezetet!1 pont

​5. Magyarázzátok meg a „fogoly” szó jelentését!2 pont

6.

a. Milyen hatásuk van a fertőtlenítő folyadékoknak?1 pont

b. Egy A4-es lapra ragasszátok fel a háztartásban használt négy fertőtlenítő folyadék címkéjét, és jelöljétek meg rajtuk azt/azokat az összetevőt/összetevőket, amely(ek)nek fertőtlenítő hatásuk köszönhető!4 pont

7. Mi volt a sárga színű háromszög, amit Gyurka a táborban kapott, és mit szimbolizál?2 pont

8.

a. Kertész Imre az egyetlen magyar, aki irodalmi Nobel-díjban részesült. Ki az a kortárs magyar író, költő vagy drámaíró, akit ti Nobel-díjra jelölnétek? Írjatok egy legtöbb 1000 karakterből álló, a Svéd Akadémiának címzett indoklást, melyben a kiválasztott személy mellett érveltek.8 pont

b. Készítsetek plakátot az általatok legfontosabbnak tartott 5 magyar Nobel-díjasról, bemutatva munkásságukat, érdemeiket, valamint a díjat, amelyben részesültek.5 pont

 

II. FELADATSOR

Ötezer éve, tízezer éve nem változott az emberi anyag. Csak a jelmezek változtak, az együttélés rendszerei és feltételei. Az, ami az ember – a lélek és a jellem -, nem változott. Ur városában, Babilonban ugyanazok az emberek éltek, mint ma Budapesten: s lelkükben ugyanúgy érzékelték a világot és pontosan úgy feleltek a világra. Csak éppen – műszerek nélkül – közelebb voltak a világ titkaihoz, az időhöz, a csillagokhoz, a természet jelbeszédéhez. Hallásuk finomabb volt, látásuk – távcső nélkül is – élesebb, érzékelőbb, sejtőbb, megragadóbb. Az emberi anyag nem változott, de az ember – hála néhány lángésznek és műszernek – vakabb és süketebb a civilizációban, mint volt az emberi idők elején. Tunyább és bambább. Értesültebb és ugyanakkor tudatlanabb. Azt hiszi, gombnyomásra igazgatja a világegyetemet. Ez az óriási szerkezet, a civilizáció, száműzte az embert a világ nagy, titkos, bensőséges közösségéből.

(Márai Sándor: Füves könyv)

 

1. Cáfoljátok meg Márai kijelentését, miszerint “Ötezer éve, tízezer éve nem változott az emberi anyag”. Érvelő szövegetek ne haladja meg az egy bekezdésnyi terjedelmet!5 pont

2. A Füves könyv-et Márai, többek között, Senecának, Epiktétosznak, Marcus Aureliusnak és Montaigne-nak ajánlotta. Azonosítsátok, ki kicsoda a négy „mester” közül.4 pont

a. A sztoicizmus egyik legjelentősebb római képviselője, aki császárként is tökéletességre törekedett az emberi életben.

b. Rabszolgából lett filozófus, aki iskolát alapított Görögországban, és a filozófiai gondolatok gyakorlati átültetését állította előtérbe.

c. Francia polgármester, aki megteremtette az esszé műfaját a világirodalomban.

d. Neró császár nevelője, aki drámákat, erkölcsi kérdéseket tárgyaló leveleket és költeményeket írt.

3. A Füves könyv melyik részéből származnak a következő Márai-gondolatok? Írjátok a táblázatba az adott részek számát.10 pont

a. Nem szabad babonákkal élni.

b. Egyetlen mozdulata az alázatnak nagyobb hőstett, mint minden mohó produkció, melyet az emberek megtapsolnak.

c. Köszönet a nőknek, köszönet.

d. Csak lelkiismereted tud büntetni.

e. Minden, minden dolgodban maradj másodpercre pontos.

f. Boldogság természetesen nincsen, abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli.

g. Zene nélkül szegényebb az élet.

h. A könyv lehet ellenfél is; végig kell vívni vele a párbajt.

i. Vendégnek lenni a legfinomabb és legfárasztóbb rabságok egyike.

j. Szeretetet lehet adni és lehet kapni.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „Ur városában, Babilonban ugyanazok az emberek éltek, mint ma Budapesten…”

a. Kik babilónia mai lakói?       2 pont
b. Melyik bibliai személyiség neve fűződik Ur városához?  1 pont
c. Jelöljétek meg a vaktérképen, hol találhatók az említett városok! 2 pont

5. Márai azt állítja, hogy az embereknek régebben “Hallásuk finomabb volt, látásuk – távcső nélkül is – élesebb, érzékelőbb, sejtőbb, megragadóbb...”.

a.  Minek tudható be fiziológiailag a jelenkori gyengébb hallás?1 pont

b.  Nevezzetek meg legalább két olyan műszert, mely a hallás megromlását okozhatja!1 pont

c.   Végezettek egy statisztikai felmérést tíz évre visszamenőleg, melyben a végzős diákok évfolyamában előforduló szemüveges tanulók arányát mutatjátok ki! Segítségetekre szolgálnak a tablóképek. Adataitokat foglaljátok táblázatba, majd készítsetek grafikus kimutatást, és maximum négy mondatban foglaljátok össze következtetéseiteket, alátámasztva vagy megcáfolva az írót!5 pont

6.

a. Hogyan nevezik a természet jelbeszédének tanát?1 pont

b.  Említsetek meg legalább két olyan növényt, melynek valamely szerkezeti eleme jelként szolgált annak hatásának megfejtésére. Adjátok meg a növények nevét, mutassatok rá a jelként szolgáló részre és annak hatására!4 pont

7. Az ember „azt hiszi, gombnyomásra igazgatja a világegyetemet” miközben “a civilizáció, száműzte az embert a világ nagy, titkos, bensőséges közösségéből”.

a.  Nevezzetek meg legalább két olyan dolgot, melyet gombnyomással irányíttok manapság, rámutatva arra is, hogy mit helyettesítenek ezek a régmultból!2 pont

b.   Az a. pontban általatok megemlített műszerek milyen  közvetlen, organikus, „bensőséges” élménytől fosztották meg napjaink emberét?2 pont

8. Találjatok ki egy új csillagképet a köztudatban már meglévők (Kisgöncöl, Nagy Göncöl, Fiastyúk stb.) mintájára, rajzoljátok le egy A4-es lapra, és írjatok egy hozzá kapcsolódó mondát.5 pont

 

Megjegyzés! Az I. feladatsor 4d., 6b. és 8b., valamint a II. feladatsor 8. feladatának megoldásait, postázni kell a Communitas Alapítvány, Republicii utca 60 szám, Kolozsvár postai címre. A feladónál a borítákon jelöljétek meg a csapat nevét!

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK BETARTÁSA10 pontA megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.

 

Feladatlap doc.

Feladatlap pdf.

Javítókulcs doc.