Bejelentkezés

5. Bölcs Diákok vetélkedő

Döntő

I. FELADATSOR

Egyszerre olyan nagy izgatottság vett erőt rajtam, amilyent soha nem éreztem. Odakaptam a homlokomhoz, amely forrón lüktetett, majd odakaptam a szívemhez, mely jobban táncolt, mint a legnagyobb szerelemben. Aztán gyorsan kimentem a fekete templom elé, s ott megálltam, hogy várakozzam a megtisztult négerre. Már azt hittem, hogy sohasem fog kijönni, pedig tíz percnél többet nem várhattam; de akkor a barátai között jókedvűen és vidáman kilépett az ajtón. Mindjárt odamentem hozzá, megfogtam a kezét, és azt mondtam, hogy jöjjön velem néhány lépést, mert valami fontos dolgot szeretnék kérdezni tőle. Nagyon barátságos volt, és szinte táncolva jött velem. Amikor néhány lépést csakugyan félrementünk, a vállára tettem a kezemet, mélyen a szemébe néztem, és azt mondtam neki:

- A maga lelke most tiszta; mondja meg tehát nekem, hogy mi célra vagyunk a világon?

A négernek megmerevedett egy pillanatra az arca, majd hirtelen kacagni kezdett, s kacagás közben folyton azt mondta:

- Furcsa, furcsa, furcsa.

Aztán ismét megmerevedett az arca, mélyen a szemembe nézett, és így szólt:

- Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

Ahogy ezt kimondta, ismét kacagni kezdett, de nem egészen úgy, mint az előbb, hanem a keserves és az örökké hontalan ember könnyes kacagásával. Még a térdit is csapkodta, miközben folytak a könnyei. Majd hirtelen azt is abbahagyta, újra a szemembe tekintett, utána pedig szaladni kezdett lefelé a hegyen.

Úgy szaladt, mintha nem is ember lett volna, hanem valami fekete angyal.

Amíg láthattam, utána néztem, aztán leültem a földre, és a fejemet a két tenyerembe hajtottam.

- Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával.

Lassan felálltam, és azt mondtam:

- Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.

Elindultam lefelé a hegyen, és boldog nyugalommal néztem, hogy miképpen búcsúzik a földtől a nap. Már nem bántott semmi, és nem tépett a szerelem sem, hanem azt gondoltam magamban, hogy amiképpen most búcsúzik a földtől a nap, úgy fogok búcsúzni Amerikától én is.

(Tamási Áron: Ábel Amerikában)

 

1. Ábel az amerikai Minebergben  értette meg, hogy ő csak a szülőföldjén lehet otthon ebben a világban. Írjatok egy legtöbb 1500 karakter terjedelmű cikket az iskolaújság számára, amelyben a szülőföldön-maradás mellett érveltek. Adjatok címet a cikknek.8 pont

2. Melyik a helyes válasz? Írjátok be a helyes válasznak megfelelő betűt a táblázatba:5 pont

1.      Milyen úton jutott hozzá Ábel az Amerikába szóló hajójegyhez?

a)      vásárolta

b)      találta

c)      örökölte

2.      Honnan indult útnak Ábel?

a)      Csíkszentkirályról

b)      Csíkcsicsóból

c)      Csíkkozmásból

3.      Ki készítette fel Ábelt a nagy útra?

a)      az édesapja

b)      Garmada úr

c)      Kelemen pap

4.      Milyen nemzetiségű volt Edmond, Ábel Bukarestben szerzett új barátja?

a)      román

b)      zsidó

c)      szász

5.      Mi volt a szavajárása Leupoldnak, Ábel fülketársának?

a)      Hej

b)      Bumm

c)      Jaj

6.      Kivel találkozott Ábel New Yorkban?

a)      János Vitézzel

b)      Kinizsi Pállal

c)      Toldi Miklóssal

7.      Mi volt Ábel első munkahelye Amerikában?

a)      öntőde

b)      bank

c)      garázs

8.      Mennyi pénzt küldött Ábel haza édesapjának az első fizetéséből?

a)      2 dollárt

b)      18 dollárt

c)      20 dollárt

9.      Milyen új találmányt reklámozott Ábel házalóügynökként?

a)      fényképezőgépet

b)      porszívót

c)      mosógépet

10.  Mit kért Ábel fizetségbe a szeredai banktól a pásztorkodás fejébe?

a)      havi 1000 lejt

b)      tüzifát

c)      földet

3. Írjatok akrosztikont Ábel nevére úgy, hogy a sorokból kikerekedjen a főszereplő jelleme.4 pont

4. Egyszerre olyan nagy izgatottság vett erőt rajtam, amilyent soha nem éreztem.” Mik az izgatottság fiziológiai kiváltó tényezői? Nevezzetek meg legalább két anyagot, mely ilyenkor a szervezetünkben termelődik! 2 pont

5. a. Honnan származhattak (hogyan kerülhettek Amerikába) a négerek , akikkel Ábel találkozott?1 pont

b. Ki és mikor hirdette ki a négerek politikai egyenjogúságát Amerikában?2 pont

c. Melyik zenei stílus eredete kapcsolódik a négerekhez? Nevezzétek meg a zenei stílust és kultúrális eredetét (helyszín, időpont)! Ki volt ennek a zenei stílusnak a legismertebb képviselője? 3 pont

d. A kotta alapján azonosítsátok a következő amerikai spirituálét: Írjátok le a négy sornyi dallamhoz tartozó szöveget.  4 pont

6. Mi jelent „a szemem megtelik a hajnal harmatával”? Hogyan magyarázható a természetben megjelenő harmat kialakulása?2 pont

7.   „...a szívem megtelik nagy és általános meleggel”    A valóságban megtelhet-e az ember szíve meleggel? Válaszotokat indokoljátok egy mondatban!2 pont

8. „Mi célra vagyunk a világon?” – erre a kérdésre keresi Ábel a választ kalandos útjai során. Fogalmazzátok meg egy mondatban a saját válaszotokat az Ábel kérdésére.3 pont

9. Ábel rendszeresen írt édesapjának Amerikából. Készítsétek egy képeslapot, írjátok meg Ábel nevében, címezzétek meg az édesapjának, majd postázzátok a Communtias Alapítvány postai címére (BÖD – Képeslap, Str. Republicii, Nr. 60, Cluj-Napoca).4 pont

 

II. FELADATSOR

            A grund maga üres volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is. A palánkja a Pál utca felől húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház határolta, s hátul...igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerűvé, érdekessé tette. Itt tudniillik egy másik nagy telek következett. Ezt a másik nagy telket egy gőzfűrészelő cég bérelte, s a telek telis-teli volt farakásokkal. Szabályos kockákba rakva állott itt az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis utcák voltak. Valóságos labirinttus. Ötven-hatvan kis szűk utca keresztezte egymást a néma, sötét farakások közt, s nem volt könnyű dolog ebben a labirintusban eligazodni. Aki mégis nagy nehezen keresztülvergődött rajta, az egy kis térre jutott, amelyben kis házikó állt. Ez a házikó volt a gőzfűrész. Furcsa, titokzatos, félelmetes kis ház volt. Nyáron a vadszőlő véges-végig befutotta, s a zöld lomb közül pöfögött ki a karcsú fekete kémény, amely az óramű pontosságával, szabályos időközökben köpködte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember, ha messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gőzmozdony kínlódik, amely nem tud elindulni.

            A házikó körül nagy, otromba fáskocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi odaállott a ház eresze alá, s akkor recsegés-ropogás hallatszott. A házikó eresze alatt volt egy kis ablak, s az ablakból deszkavályú nyúlt ki. Mikor a kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak potyogni kezdett a deszkavályúból az aprófa, s szinte csurgott a nagy kocsiba, olyan szaporán jött. És mikor a kocsi tele lett aprófával, a kocsis kiáltott egyet. Erre abbamaradt a kis kémény pöfögése, egyszeriben nagy csönd támadt a házikóban, a kocsis rászólt a lovakra, és a lovak elindultak a tele kocsival. Aztán másik kocsi állt az eresz alá, éhesen, üresen, s akkor megint pufogni kezdett a gőz a fekete vaskéményben, és megint potyogott az aprófa. És ez így ment évek óta. Ami fát a kis házban felaprózott a masina, ahelyett nagy szekerek újat hoztak a telekre. Így aztán sose fogyott el a farakás a nagy udvarról, és sose szűnt meg a gőzfűrész sivítása. Néhány csenevész eperfa állott a kis ház előtt, s az egyik eperfa tövében fakalyiba volt összetákolva. Ebben lakott a tót, aki éjszaka a fát őrizte, hogy el ne lopják, vagy föl ne gyújtsák.

            Hát kellett ennél gyönyörűbb hely a mulatozásra? Nekünk, városi fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél indiánosabbat mi el se tudtunk képzelni. A Pál utcai telek gyönyörű síkföld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsó rész, a fatelep, ez volt minden egyéb: ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék, szóval minden nap az volt, amivé éppen aznap kinevezték. És valahogy azt ne higgyétek, hogy védtelen hely volt a fatelep! Az négy-öt ponton volt erőd, és minden erődnek megvolt a maga kapitánya. Kapitány, főhadnagy, hadnagy. Ez volt a hadsereg. Közlegény, fájdalom, nem volt, csak egy. Az egész grundon a kapitányok és hadnagyok egyetlen közlegénynek parancsoltak, egyetlen közlegényt egzecíroztattak, egyetlen közlegényt ítéltek holmi kihágásokért várfogságra.

(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)

1. Miért sorolnátok Molnár Ferencet a világhírű nagy magyarok közé? Említsetek meg legalább két érvet.2 pont

2. Mi a kérdés? A válaszok alapján azonosítsátok a Molnár Ferenchez kapcsolódó kérdéseket.10 pont

a)      Neumann Ferenc

b)      Jogász

c)      A doktor úr

d)     Fritz Lang

e)      1907

f)       Galíciában

g)      Darvas Lili

h)      Színésznő

i)        A Broadway-en

j)        74

3. Javítsátok ki a hibákat a következő kijelentésekben.10 pont

a)      Az einstand kifejezést akkor használták, amikor valaki az összes golyót, tollat vagy szentjánoskenyér-magot elnyerte.

b)      A három Pásztor-fivér vörösinges volt.

c)      A grundot őrző tótnak volt egy Csele nevű fekete kutyája. 

d)      Hektor volt az egyetlen közlegény a grundon.

e)      A fiúk egyhangúlag Bokát választották vezérüknek.

f)      A vörösingesek gyülekezőhelye a romkert volt.

g)     Csónakos a vörösingesekkel szövetkezve elárulta társait.  

h)      A szabály szerint a gittegylet tagjai kötelesek minden nap legalább egyszer megrágni a gittet.   

i)       Áts Feri, a vörösingesek vezére azzal büntette meg Nemecseket a kémkedésért, hogy bezárta a fegyverraktárként használt várromba.  

j)      A vörösingesek azért akarták elfoglalni a Pál utcai grundot, hogy tudjanak Adj király katonát játszani az erődítményszerű farakások között.  

4. Készítsetek egy maximum 3 perces tévériportot A mi grundunk címmel, majd töltsétek fel a csapatotok adatlapján.4 pont

5. Tudva azt, hogy 60 szabályos fa kocka volt a grundon, számítsátok ki:

a. Hány köbméter fának felel ez meg?2 pont

b. Mekkora lehetett a farönkök átmérője (centiméterben kifejezve), ha tudjuk, hogy miden kocka 121 darab egyforma hosszúságú (egy ölnyi) farönköt tartalmazott?2 pont

c. Hány erdei m3-nek felel meg a grundon található feltételezett famennyiség?1 pont

6. Jelöljétek meg a kakukktojást minden sorban! Ezek közül melyik fa fordulhatott elő a grundon?4 pont

a) csertölgy; b) kökény; c) gyepűrózsa;

a) akác; b) közönséges dió; c) nagylevelű hárs;

a) egybibés galagonya; b) fekete bodza; c) mézgás éger.

7. Fejtsétek meg a képrejtvényeket, majd keressétek meg a kakukktojást, és indokoljátok meg a választásotokat.5 pont

8. A Pál utcai telek gyönyörű síkföld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. 

1. Mit jelent az amerikai préri?0,5 pont

2. Milyen típusú éghajlat jellemző az amerikai prérikre?0,5 pont

3. Jelöld be az 1. számú melléklet vaktérképén, hol helyezkednek(tek) el a prérik!1 pont

4. Állíts össze egy táplálkozásiláncot a préri élőlényeiből!2 pont

5. Nevezz meg két hasonlóságot a grund és az amerikai prérik között!2 pont

9. Sorolj fel legalább öt közismert, magyarok által épített erődöt! 4 pont

 

I. MELLÉKLET

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK BETARTÁSA10 pont

 


A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.

 

III. Feladatlap doc.

III. Feladatlap pdf.

Javítókulcs pdf.