Bejelentkezés

2. Bölcs Diákok vetélkedő

Döntő

LEONARDO DA VINCI: ASZTRONÓMIA

(részlet)

 

Ha a csillagokat sugarak nélkül nézed majd meg (például egy vékony tű hegyével fúrt apró lyukon keresztül, s ezt egészen a szemedhez közel helyezed), olyan kicsinek fogod látni ezeket a csillagokat, hogy semmi sem tűnik majd kisebbnek náluk: valójában a nagy távolság okozza kicsinységüket; jóllehet sokan vannak, mégis sokkalta nagyobbak, mint ez a csillag, vagyis a Föld a vizekkel együtt.

Most gondold el, milyennek tűnne a mi csillagunk oly nagy távolságból, és ítéld meg, mennyi csillag helyezkedhetne el széltében és hosszában eme két csillag között, amelyeket e sötét űrben elhintettek.

Nem tehetem, hogy ne feddjek meg sokakat a régiek közül, köztük Epikuroszt is, aki azt mondta, a Nap nagysága nem különbözik attól, mint amilyennek látszik; azt hiszem, erre a véleményre egy olyan fényforrás elképzelése révén jutott, amely a mi levegőnkben a középponttól mindig ugyanolyan távolságra van: aki látja, semmilyen távolságból sem látja kevésbé nagynak.

 

1. Leonardo da Vincit reneszánsz polihisztorként tartjuk számon. Nevezzetek meg öt olyan területet, amelyen tevékenykedett! 2 pont

2. Leonardo da Vinci a Földet csillagként említi. Milyen világkép áll ennek a hátterében? Ki volt az a tudós, aki ezt az elméletet elsőként cáfolta meg?2 pont

3.a. Miért látjuk valódi méretüknél kisebbeknek azokat a dolgokat, melyek távolabb vannak?3 pont

3.b. Hol és milyen kép alakul ki az emberi szemben az egyes tárgyakról? 2 pont 

4. Tudhatta-e da Vinci, hogy mekkora a Föld valójában? Válaszotokat indokoljátok 4–500 karakter terjedelemben! 5 pont

5. Bizonyítsátok a szöveg alapján, hogy – bár megpróbált tudományos magyarázatokat találni a különböző jelenségekre – Leonardo da Vinci nem kérdőjelezte meg Isten létét! (Max. 1000 karakter.)5 pont

6. Epikurosz ókori görög atomista filozófus volt.  Ismertessetek röviden (max. 500 karakter terjedelemben) egyet a filozófiai tanításai közül! 4 pont

7. A fenti szövegrészletből kiindulva rajzoljátok le a Föld és a Nap modelljét úgy, ahogyan Epikurosz elképzelhette ezeket! A rajz elkészítése során bármilyen eszközt használhattok.4 pont

8. Minek tulajdonítható a csillagok fénye?1 pont

9. Körülbelül mióta használjuk a csillag szót a világító égitestek jelölésére? Melyik szavunk jelölte ezt a fogalmat azelőtt?2 pont

II. FELADATSOR

 

VOLTAIRE: CANDIDE

(részletek)

 

A. Alig hogy a városba értek, siratva jóltevőjük halálát, midőn egyszerre megrendült lábuk alatt a talaj; a tenger tajtékozva önti el a kikötőt, összetöri a partnál horgonyzó hajókat, hamu és lángfolyamok öntik el az uccákat és nyilvános tereket; a házak összeomlanak, a tetők a fundamentumokra fordulnak és a fundamentumok a földdel egyenlővé lesznek: harmincezer mindennemü és koru ember lelte halálát a romok között. A matróz fütyürészve és káromkodva mondta: »Itt nyerhetünk valamit. – Vajjon mi lehet az elégséges oka ennek a tüneménynek? kérdé Pangloss. – Ez a világ vége, kiáltott fel Candide.«

 B. És a hatodik uralkodó is megszólalt: »Uraim, én nem vagyok oly hatalmas uralkodó, mint ti vagytok; de azért én is épp ugy király voltam, mint akárki más; Tivadar vagyok, Korzikának választott királya; ezelőtt Felségednek szólitottak, most be kell érnem az Uram megszólitással is; ezelőtt pénzt verettem s most nincs egy árva dénárom se; azelőtt két államtitkárom volt, most alig telik egy lakájra; sokáig volt részem az uralkodásban és sokáig kellett feküdnöm a londoni tömlöcben szalmán; s attól félek, hogy itt is hasonlóképen járok, holott én is a farsangért jöttem Velencébe, mint felségtek.«

Az öt másik uralkodó nemes részvéttel hallgatta a beszédet: mindegyikök husz aranyat adott Tivadar királynak, hogy vegyen magának ruhát és inget, Candide egy kétezer aranyat érő gyémántot ajándékozott neki. »Ki lehet az az egyszerü ember, kérdezték egymástól a királyok, ki oly fényes helyzetben van, hogy százszor annyit adhat, mint mi és aki igazán annyit is ad?«

Abban a pillanatban, mikor felkeltek az asztal mellől, négy más előkelő felség érkezett a vendégfogadóba; ezek is elvesztették országaikat a háboru esélyei folytán és ezek is azért jöttek Velencébe, hogy itt töltsék a farsang hátralévő részét; de Candide nem sok ügyet vetett az ujonnan érkező vendégekre; teljesen átadta magát annak a gondolatnak, hogy elmegy Konstantinápolyba Kunigundát felkeresni.

 

1. Mi volt Voltaire eredeti neve?1 pont

2. Kinek melyik műve tekinthető a Candide előfutárának?1 pont

3. Olvassátok el a regényt, majd foglaljátok össze tartalmát legtöbb 1000 karakter terjedelemben!15 pont

4.a. Az első szövegrészlet jelenetét egy valós földrengés ihlette. Melyik évben és hol történt ez?2 pont

4.b. Hogyan keletkezik a földrengés?2 pont

4.c. Nevezzetek meg két olyan különböző módszert, mellyel a földrengés erősségét mérik, és hasonlítsátok össze őket! (Max. 500 karakter.)4 pont

5. A regény egyik valós alapjának az ún. hétéves háború tekinthető. Rajzoljátok be a mellékelt vaktérképekre az ebben részvevő nagyhatalmak határait (a térképeken tüntessétek fel a gyarmatokat is)!5 pont

6.a. Korzikának valóban volt Tivadar nevű választott királya. Vajon az ő történetét foglalja-e össze röviden a fenti részletben megszólaló szereplő? Válaszotokat indokoljátok legtöbb 500 karakter terjedelemben.4 pont

6.b. Mely francia uralkodó született Korzika szigetén?1 pont

6.c. Mely államhoz tartozik ma Korzika?1 pont

7. Mi a dénár? Mettől meddig használták fizetőeszközként?2 pont

8.a. Az ősi hagyományokra épülő, velencei karnevál világszerte ismert. Mikor készült az a legkorábbi írásos emlék, mely megemlíti?1 pont

8.b. Amint az a fenti szövegrészletből is kiderül, a karnevál több ország uralkodóját is Velencébe vonzotta. Magyarországnak melyik királya vett részt egy velencei farsangon?1 pont

8.c. A velencei karnevál egyik jellegzetességét a különleges maszkok képezik. Keressetek ezekről képeket a világhálón, majd ezek mintájára, tetszőleges anyagot felhasználva készítsetek egy karneváli maszkot!10 pont

9.a. Mely kémiai tulajdonságának köszönhető, hogy a gyémánt mindmáig a legjelentősebb drágakő?2 pont

9.b. Mi alapján határozzák meg a gyémánt értékét?2 pont

9.c. Leggyakrabban, milyen alakúak a gyémánt kristályok?1 pont

10. A fenti részletek a Kemény Gábor 1924-ben megjelent fordításából származnak. Helytelennek minősülhetnek-e a szövegek? Válaszotokat indokoljátok legtöbb 500 karakter terjedelemben!5 pont                                        

1. vaktérkép: a hétéves háborúban részvevő nagyhatalmak határai a háború előtt

 

 

2. vaktérkép: a hétéves háborúban részvevő nagyhatalmak határai a háború után

 

 

Javítókulcs