Bejelentkezés

8. Bölcs Diákok vetélkedő

3. Forduló

I. FELADATSOR

 

“Utunkat kezdetben Dél-Amerikának vettük, — eme roppant kiterjedésű száraz föld felé, mely mindenben gazdag, egyedül vasban szegény s ezért Európának rabja. Derék honfiaink a fehérek igyekeznek előnyüket tőlük telhetőleg kizsákmányolni s nem sok idő fog letelni hogy az egykor virágzó talaj helyén óriási sivatagra bukkanjanak. Felkerestük azután Braziliát: az angol s portugál nép e kincses bányáját melynek lakói arany és gyémánt hegyek felett egykedvűen lépdelnek tova; csak botot kellene ragadniok hogy kiverjék a jövevényeket s gazdagok lennének. De az európai magának igényli az aknázás jogát s ők szegények, mind-e gazdagságuk mellett csaknem éhen halnak. Megjártuk a délöv vészes vizeit s ó gúnyja a sorsnak! — ép a csendes oczeánon éltük át a legviharosabb éjeket!

E in mar dubbioso sotto ignoto polo

Provai l'onde fallaci, e '1 vento infido.

A messze távol kéklő ködében fel-feltünedezni láttam ama meseszerű óriások  hazáját kik nem annyira nagyságuk mint bátorságuk által tűnnek ki. Függetlenségüket mely őket oly irigyeltekké teszi — egyszerű, mértékletes életmódjuknak köszönik. Majd három hónapig tartózkodtam egy kies, de lakatlan szigeten melyet maga az Isten is üldözött szerelmesek menhelyének látszott teremteni. Szebb szigetet képzelni is alig tudok magamnak! De a kapzsi európainak misém szent; zsákmányszomjtól üldöztetve oda sem figyel a természeti csodákra melyekkel e sziget oly bőven meg van áldva, rablókezekkel dönt, bont mindenütt s felebarátai üldözésével még itt sem hagy fel. Felveri békés nyugalmából a benszülötteket s embertelen gondolkozásának az által adja legélénkebb tanújelét hogy nem azért jön ide hogy élvezzen, hanem hogy másokat zavarjon élvezetükben. Egyre beljebb szorítja a rézbőrű indiánokat, kiveri őket hajlékukból, de ó' maga le nem telepedik semmiért. Mexico, -Peru — ugyanazon szomorú látványt nyújtják mint Brazilia! Az üldözött lakosság — két hatalmas nép szomorú maradványa — gyéren lézeng ide s tova s az is mind rabigában görnyed. Elszégyenülve hordja az óriási nyomor közepette lánczait, s átkozza az eget a dús kincsekért melyeket idegenek csalétkéül szórt szülőföldje méhébe. Ismét tovább szemem láttára hamvadt el egy óriási város anélkül hogy egy emberi kéz mozdult volna megmentésére,' úgy hogy az ember szinte elbámult lehetséges-e annyi év munkáját ily nyomorultul odaveszni hagyni! Csak később tudtuk meg hogy lakói futásban kerestek menedéket s a vészes'üszköt az ellen-kéz dobta belé! így értelmezi az előrehaladó kereszténység a háború jogát. Nem elégszik meg azzal, hogy mindent elrabol aminek némikép hasznát veheti, még az ellensé­gének okozott kárt is nyereségnek tudja be. Amerika nyugati szélét végighajókázva bámulva tapasztaltam hogy 1500 mértföldnyi partvidék s a legóriásibb tenger a világon messzeföldi idegen fejedelemnek hódol ki ezzel úgyszólván a fél világ kulcsát tartja kezében.”

 

                                                (Jean-Jacques Rousseau: Júlia, a második Heloïse)

 

1. Egy legtöbb 150 szavas leírásban mutassatok be egy olyan, a környezetetekben található helyet, amelyen az emberi beavatkozás negatív nyomai láthatók.5 pont

2. Jean-Jacques Rousseau Genfben született.

a.       Svájc melyik és hányadik kantonjához tartozik ma ez a város?1 pont

b.      Nevezzetek meg legalább 3 olyan országot / birodalmat / államformát (évszámokkal együtt), amelyhez Genf  a történelem folyamán tartozott.3 pont

c.       Melyik a hivatalosan elfogadott nyelv Genfben? Hát Svájcban?1 pont

d.      Milyen nyelvből kell érettségizzen egy, ezen a területen élő svájci diák?1.5 pont

e.       Nevezzetek meg legalább két előnyét és két hátrányát a mai Svájci iskolarendszernek!3.5 pont

3. Említsetek meg legalább 4 olyan várost, melyek megihlették munkásságában J.J. Rousseaut!2 pont

4.  J.J. ROUSSEAU ÉS HELOÏSE     

Oldjátok meg a keresztrejtvényt!5 pont

1.      Világ körüli útra indult bánatában.

2.      A házitanító származása.

3.      Júlia apjának ilyen volt a viselkedése.

4.      Ebben halt meg Júlia.

5.      Rousseau utolsó írásának címe.

6.      Ide helyezték el az író hamvait.

7.      Ezzel a korabeli íróval levelezett Rousseau.

8.      Franciaországnak ebben a régiójában halt meg Rousseau.

9.      Ide dobták az író hamvait a a francia felvilágosodás szellemiségének megsemmisítése jelképeként.

10.  Főként ennek vallotta magát J.J. Rousseau.

 

 

5.                   

a. Milyen regénytípushoz és művészeti irányzathoz tartozik Jean-Jacques Rousseau Júlia, a második Heloïse című műve?2 pont

             b. Nevezzetek meg egy magyar írót és hasonló műfajú írását.2 pont

6. Értelmezzétek Rousseau alábbi kijelentéseit!

a.  „A messze távol kéklő ködében fel-feltünedezni láttam ama meseszerű óriások hazáját…”  - milyen népek hazájára vonatkozik?2 pont

b.  „...1500 mértföldnyi partvidék s a legóriásibb tenger a világon messzeföldi idegen fejedelemnek hódol ki ezzel úgyszólván a fél világ kulcsát tartja kezében.” – ki(k) lehetett/lehettek a fejedelem/fejedelmek?2 pont

7. „A messze távol kéklő ködében fel-feltünedezni láttam ama meseszerű óriások hazáját…” Hogyan keletkezik a köd? Melyik hegységben vélnétek feltünni ezt a ködöt a regény alapján?2 pont

8.                 

a. Mennyi aranyat nyernek ki átlagosan egy tonna föld feldolgozásával?2 pont

             b.  A gyémánt és a grafit a szén két legismertebb allotróp módosulata. Milyen irányban történhet meg a kettő közti átalakulás, és milyen körülmények között?2 pont

             c. A feljegyzések szerint a világ legnagyobb, fekete, úgynevezett “karbonádó” gyémántját Braziliában találták meg (a Sergio nevet kapta). Mennyi ennek a gyémántnak a térfogata?3 pont

9. Tervezzetek egy 3 napos kirándulást Genfbe a Bölcs Diákok verseny szervezői számára. Az ajánlott kirándulást, költségvetéssel együtt szórólap formájában, kinyomtatva postázzátok el.6 pont

 

 


II. FELADATSOR

 “NEWTON:
Elvégeztetett. (Leül a pamlagra)

EINSTEIN:
A világ egy őrült elmeorvos karmaiba jutott. (Leül Newton mellé)

MÖBIUS:
Amit egyszer kigondoltak, azt nem lehet visszavonni. (Leül a karosszékbe, a pamlagtól balra)

Hallgatnak. Maguk elé merednek. Majd egész nyugodtan, mintha mi sem lenne természetesebb, sorra bemutatkoznak a közöns&eacu